Advokatbyramarmolin

BROTTMÅL 

Både den som är misstänkt för brott och den som är brottsoffer (målsägande) har rätt att biträdas av en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Den misstänkte och målsäganden kan föreslå sin försvarare eller

sitt biträde. Dessa förordnas av domstol.


Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde och hjälper

till från det att förundersökning inleds till det

att rättsprocessen avslutas.


Vi närvarar vid polisförhör och biträder i övrigt under förundersökning och vid förhandling i domstol. Vi för målsägandens skadeståndstalan.

När ett barn utsätts för ett brott, biträder advokatbyrån som särskild företrädare för barnet.

SKADESTÅND/FÖRSÄKRING

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som ombud i ärenden rörande skadeståndsrätt och försäk-ringsrätt.


Vi hjälper till i skadereglering mot försäkringsbolag eller annan part i fråga om skadestånd, försäkringsersättning eller ersätt-ning ur socialförsäkring. Sådan ersättning kan den skadelidande ha rätt till med anledning av till exempel behandlingsskada, trafikskada, patientskada,  läkemedelsskada, ansvarsskada, arbetsskada, olycksfall eller sjukdom.

Christina är medlem i Skadeståndskollegiet.


SOCIALRÄTT

Advokatbyrån biträder i ärenden rörande tvångsvård enligt LVU, LVM och LPT.

ASYL/MIGRATIONSRÄTT     

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde åt personer som söker asyl i Sverige.

Vi biträder i ärenden som rör asyl, uppehålls-

och arbetstillstånd, uppehållsrätt och med-

borgarskap. Advokatbyrån ger vägledning och hjälp under processen på Migrationsverket och

i migrationsdomstolarna.


RÄTTSSKYDD/RÄTTSHJÄLP

Rättsskydd ingår i hemförsäkringen. Rättskyddet kan tas i anspråk i de flesta tvister och ersätter del av advokatkostnaderna. Advokatbyrån hjälper till med ansökan. Om rättsskydd saknas eller inte kan tas i anspråk, går det att ansöka om rätts-hjälp. Sådan beviljas av domstol eller av Rätts-hjälpsmyndigheten.

Advokatbyrån hjälper till med ansökan.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå, se advokatsamfundet.se.