SKADESTÅND/FÖRSÄKRING

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som ombud i ärenden rörande skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Vi hjälper till i skadereglering mot försäkringsbolag eller annan part i fråga om skadestånd, försäkringsersättning eller ersättning ur socialförsäkring. Sådan ersättning kan den skadelidande ha rätt till med an­ledning av t ex trafikskada, patientskada, behandlingsskada, läkemedelsskada, ansvarsskada, arbetsskada, olycksfall eller sjukdom. Christina är medlem i Skadeståndskollegiet. Hon samarbetar också med Personskadeförbundet RTP.