Brottmål
Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Såväl den misstänkte som målsäganden/brottsoffret har rätt att biträdas av advokat som offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Den misstänkte och målsäganden kan själva begära sin försvarare eller biträde. Dessa utses sedan av domstol.

Det misstänkta brottet utreds av polis genom en förunder­sökning. Advokatbyrån biträder klienten under förundersökning och medverkar under polisförhör. Vi biträder under rättegång och upprättar i förekommande fall skade­ståndsanspråk samt för talan för målsäganden.

När ett barn utsätts för ett brott, biträder advokatbyrån som särskild företrädare för barnet.

Skadestånd och försäkring
Advokatbyrån åtar sig uppdrag som ombud i ärenden rörande skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Vi biträder klienten i skadereglering gentemot försäkringsbolag eller annan part i fråga om skadestånd och försäkringsersättning. Sådan ersättning kan den skadelidande ha rätt till med anledning av trafikskada, patientskada, läkemedelsskada, ansvars­skada, arbetsskada, olycksfall eller sjukdom. Advokatbyrån biträder även vid tvist i domstol.

Asyl- och migrationsrätt
Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde för asylsökanden. Vi företräder personer som söker asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Advokatbyrån ger vägledning och hjälp under migrationsprocessen på migrationsverket och i migrationsdomstolarna.

Rättsskydd och rättshjälp
Rättsskydd ingår i hemförsäkringen. Rättskyddet kan tas i anspråk i de flesta tvister och ersätter del av advokatkostnaderna. Advokatbyrån hjälper till med ansökan.

Om rättsskydd saknas eller inte kan tas i anspråk, går det att ansöka om rättshjälp. Sådan beviljas av domstol eller av Rättshjälpsmyndigheten. Advokatbyrån hjälper till med ansökan.